• Springer Spániel
  Springer Spániel
 • Clumber Spániel
  Clumber Spániel
 • Amerikai Cocker Spániel
  Amerikai Cocker Spániel
 • Kooikerhondje
  Kooikerhondje
 • Lagotto
  Lagotto

MAGYAR SPÁNIEL ÉS VÍZIKUTYA KLUB

TENYÉSZTŐ SZERVEZET

ALAPSZABÁLYZAT

Budapest, 2014.május 02.

 

A Magyar Spániel és Vízikutya Klub az 1959. évi IV., 2011. CLXXV. és az 1993. évi CXIV. törvény valamint a 98/2013(X.24.)VM rendelet alapján működik.

 

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1.Az Egyesület neve: MAGYAR SPÁNIEL ÉS VÍZIKUTYA KLUB Tenyésztő Szervezet (továbbiakban Egyesület )

2.Az Egyesület rövidített neve: MSVK

3.Az Egyesület székhelye és levelezési címe: H-2100, Gödöllő, Sió u.5.

4.Az Egyesület jogállása: Az Egyesület önkormányzati elven működő ebtenyésztők és kutyabarát természetes személyek társadalmi szervezete, jogi személy.

5.Az Egyesület alapításának éve: 2013

 

6/1. Az Egyesület pártoktól független tenyésztő szervezet, 2011.évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról, az 1959. évi IV. törvény a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről , az 1993 évi CXIV. törvény az állattenyésztésről és a 98/2013 VM rendelet a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól alapján létrehozott jogi személy, amely közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártpolitikai tevékenységet nem végez, pártoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól támogatást nem fogad el, valamint országgyűlési képviselőt, megyei, fővárosi és települési, önkormányzati választáson jelöltet nem állít és más által jelölt személyt sem támogat.

6/2. Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, elsődleges gazdasági tevékenység folytatására nem alapítható.

6/3. Az Egyesület önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező ebtenyésztő szervezet , mely országos hatáskörű az állami elismertség időszakában, amely a jelen alapelvekben meghatározott célra alakul, nyilvántartott tagsággal, önálló költségvetéssel és képviselettel rendelkezik és céljainak elérésére szervezi tagjai tevékenységét.

6/4. Az Egyesület működése nyilvános. Tevékenységének legfontosabb adatait minden évben nyilvánosságra hozza.

6/5. A jelen alapelvekben meghatározott célkitűzéseknek megfelelően biztosítja az Egyesület demokratikus, önkormányzati elven alapuló működését, elősegíti a tagok jogainak érvényesülését és kötelességeinek teljesítését.

6/6. Az Egyesület az FCI (Federation Cynologique International – Nemzetközi Kinológiai Szövetség ) alap és működési szabályzata előírásainak megfelelően megállapodást köthet, együttműködhet és csatlakozhat bel és külföldi, az FCI által nem tilalmazott kinológiai szervezethez.

 

II.

AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGI KÖRE

 

 1. Az Egyesület működési célja:

 • Az angol cocker spániel, amerikai cocker spániel, angol springer spániel, clumber spániel, kooikerhondje, ír vízi spániel, lagotto romagnolo fajták államilag elismert tenyésztő szervezetben, a mindenkor hatályos állattenyésztési törvény és a fajtatiszta ebek tenyésztését szabályozó miniszteri rendelet szerinti tenyésztése, a tenyésztési programban meghatározottak szerint az állami elismertség időszakában.

 • A spániel és vízikutya fajtájú kutyák tenyésztésének irányítása.

 • Az állomány nyilvántartása, törzskönyvezése illetve regisztrációja a Magyar Eb Törzskönyvbe -(MET.MSVK.) jelöléssel - a standardadó országok és az FCI előírásainak megfelelően, valamint az állattenyésztési törvény és az ebtenyésztésre vonatkozó jogszabályok alapján, az állami elismertség időszakában.

 • A spániel és vízikutya fajtájú kutyák állományának fenntartása, minőségük jobbítása, különös tekintettel egészségük védelmére és felügyeletére.

 • A minőségi spániel és vízikutya tenyésztést és tartást segítő, támogató és védő szakmai bizottságok és csoportok létrehozása, úgymint: Bírói Kör, Tenyésztési és Törzskönyvezési Bizottság, Tenyésztés Tanács, az állami elismertség időszakában illetve attól függetlenül az Egészségügyi csoport, Munka csoport, Kozmetikai csoport tekintetében.

 • A fajtákkal kapcsolatban kinológiai tudományos kutatások végzése, azok támogatása, a fajtákkal kapcsolatos ismeretterjesztés végzése.

 • A tenyésztők és spániel és vízikutya barátok egyesületbe tömörítése, érdekeik védelme és képviselete.

 • A fajtaleírások - standard - széles körű megismertetése és az ezzel összefüggő általános kinológiai ismeretek bővítése.

 • Tanácsadás a tagoknak illetve a gondozott fajtákat kedvelőknek, tenyésztési, kiállítási, nevelési, képzési, takarmányozási, egészségügyi és tartási kérdések témakörében, céljaik elérése érdekében.

 • A spániel és vízikutya fajták népszerűsítése.

 • A kulturált kutyatartás írott és íratlan szabályainak megismertetése, rá való nevelés.

 • A spániel és vízikutya fajtákhoz tartozó kóbor és gazdátlanná vált kutyák mentésének, segítése, ennek elérésére a Spániel Fajtamentéssel való együttműködés, munkájuk támogatása.

 • Együttműködés más kinológiai szervezetekkel.

 • Az 98/2013.(X.24.) „ a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól „ szóló VM rendeletnek, az Állattenyésztési törvény előírásainak, az Állatvédelmi törvénynek és az Egyesület ezek alapján megalkotott tenyésztési programjában foglaltaknak való megfelelés.

 

2. Az Egyesület tevékenysége:

 

 • Tenyésztési szolgáltatás nyújtása a fajtákat tenyésztők és tartók számára, az állami elismertség időszakában.

 • Szervezi tagjainak tevékenységét, klubéletet biztosít.

 • A spániel és vízikutya fajták standardjainak megismertetése a tagokkal, azok kinológiai ismereteinek bővítése.

 • Kinológiai tanfolyamok, előadások szervezése, kinológiai tárgyú könyvek és szakfolyóiratok kiadása.

 • Szakmai képzések, továbbképzések tartása.

 • Tenyésztési, kiállítási, takarmányozási, állategészségügyi, nevelési, vadászati szaktanácsadás.

 • A minőségi spániel és vízikutya tenyésztést és tartást segítő, támogató és védő szakmai bizottságok működtetése, úgymint: Bírói Kör, Tenyésztési és Törzskönyvezési Bizottság, Tenyésztés Tanács, az állami elismertség időszakában illetve attól függetlenül az Egészségügyi Csoport, Munka csoport, Kozmetikai csoport tekintetében.

 • Együttműködés más tenyésztő szervezetekkel, belföldi és külföldi klubokkal.

 • Nemzetközi kapcsolatok kiépítése.

 • Fajtavédelem, fajtapropaganda.

 • Érdekképviselet.

 • A spániel és vízikutyák küllem és teljesítmény vizsgálatára jogosult bírók képzése és továbbképzése, vizsgáztatása az állami elismertség időszakában.

 • A spániel és vízikutya fajták tenyésztési, munka, etikai és nyilvántartási szabályzatainak elkészítése, folyamatos karbantartása és betartatása a gondozott fajták érdekében az állami elismertség időszakában.

 • A tenyészállat minősítések és bírálatok szervezése úgy küllem, mint munka tekintetében az állami elismertség időszakában.

 • Nemzetközi és országos rendezvények, speciál kiállítások, klubkiállítások, munkaversenyek, tenyész alkalmassági vizsgák, munkavizsgák, bemutatók, képességvizsgák, közösségi programok szervezése, rendezése az állami elismertség időszakában.

 • Egységes, a standardadó országoknak és a nemzetközi előírásoknak megfelelő fajtajelleggel és típussal rendelkező törzskönyvezett állományok kialakítása és szinten tartása az állami elismertség időszakában.

 • A magyarországi állomány feltérképezése, minősítése és felvétele a törzskönyvbe az állami elismertség időszakában.

 • A spániel és vízikutya fajták tenyésztési céljainak megfelelő törzskönyvezési rendszer kialakítása, a MET.MSVK. törzskönyv (-ek) vezetése, a tenyésztési dokumentáció kiadása a 98/2013.(X.24.) VM rendeletben meghatározott feltételekkel, teljesítményük meghatározása, tenyésztési adatok gyűjtése, nyilvántartása, feldolgozása az állami elismertség időszakában.

 • Export származási lapok adatainak szolgáltatása a magyar kinológiai csúcsszervezet, a kinológigi szövetség részére az állami elismertség időszakában.

 • Tenyésztési szolgáltatás nyújtása a fajtákat tenyésztők és tartók számára az állami elismertség időszakában.

 • Pályázati és egyéb források felkutatása a tárgyi feltételek javítása céljából.

 • Az Egyesület céljait közvetlenül szolgáló, azokat nem veszélyeztető vállalkozási tevékenységek korlátozott végzése, ilyenekben való közreműködés.

 • Állatvédelmi, környezet és természetvédelmi feladatok, tevékenységek, programok ajánlása és szervezése tagjai illetve a gondozott fajták iránt érdeklődők részére.

 • Az Egyesület, céljai folyamatos megvalósítását, tagjain kívülieknek is szóló ajánlások kidolgozásával, különféle szolgáltatásokkal is szolgálja. Ezeknek megfelelő nyilvánosságáról és tisztaságáról gondoskodik. Nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen bizonyos szolgáltatásaiból.

 • A gondozott fajták kizárólagos képviselete azok nemzetközi szervezeteiben az állami elismertség időszakában.

 

III.

A TAGSÁGI VISZONY, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 

1/1. Az Egyesület tagja lehet minden büntetlen előéletű magán személy, legyen az magyar vagy külföldi állampolgár, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ha:

 • Az Egyesület céljait, szabályzatait és Etikai kódexét magáénak vallja, ennek szellemében tevékenykedik.

 • Vállalja az Egyesületbe történő belépéssel járó kötelezettségeket.

 • A tenyésztő szervezethez tartozó fajtában ebét/ebeit az Egyesületnél állományba veteti és regisztráltatja.

 • A tagdíjat és a belépési díjat megfizeti.

 • Tagsági viszonya nem ütközik jogszabályba, nem tiltották el a közügyek gyakorlásától.

 • Az Egyesületbe felvételét írásban kéri, belépési szándékáról írásban nyilatkozatot tesz és azt, az Elnökség elfogadja. A jelentkező felvételéről az Elnökség határoz, a kérelem és a kért mellékletek beérkezése után haladéktalanul. Az Elnökség meghozza a határozatát és a kérelmező értesítést kap a tagsági jogviszonyának keletkezéséről. A belépést elfogadó határozatot indokolni nem kell. Amennyiben a tagfelvételi kérelmet az Elnökség elutasítja, erről írásbeli és indokolt határozatot hoz, melyet ajánlott küldeményként küld meg a belépni szándékozónak. Az elutasítás ellen 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni az Egyesület Elnökénél előterjesztve, de a Közgyűléshez címezve. A Közgyűlés a soron következő ülésen bírálja el a fellebbezést.

 • A tiszteletbeli tag tagsági jogviszonyának keletkezése: A tiszteletbeli tagot a Ptk.62.§(4) bekezdésének megfelelően az Egyesület tagjai, azaz a Közgyűlés választja meg e tagságra. Felvételükhöz a Közgyűlés 2/3-os elfogadó szavazata szükséges.

 • Rendes tagi felvételi kérvény esetében - amennyiben a jelentkező az Egyesület minden tagfelvételi előírásának megfelel és aki a tenyésztő szervezethez tartozó bármely fajtában az Egyesület által regisztrált egyeddel rendelkezik, a 98/2013 VM rendelet 7 §(2) szerint az Elnökségnek el kell fogadnia a jelentkezést és meg kell kezdenie a felvételi eljárást.

 

A felvételi eljárás menete rendes tagi kérelem esetén:

 • A jelentkező kéri a tulajdonában lévő összes, az Egyesület gondozásába vett fajtákba tartozó kutyájának/kutyáinak állományba vételét, tenyészkutyájának/tenyészkutyáinak regisztrálását, tartási helyüknek átvételét az Egyesület részéről.

 • A regisztrált eb tulajdonosa kérheti a tagfelvételét az Egyesületbe.

 • Kitölti a tagfelvételi kérelmet, melyben elfogadja az Egyesület Alapszabályát, Tenyésztési és egyéb szabályzatait, Etikai kódexét.

 • Befizeti az éves tagdíjat és a belépési díjat.

 • Az Elnökség meghozza a határozatát a tagfelvételről.

 • A jelentkező haladéktalanul értesítést kap a tagsági jogviszonyának keletkezéséről.

 

1/2. A nyitott tagság elvének megfelelően a tagok felvételénél, továbbá a tagok jogainak és kötelezettségeinek meghatározásánál illetve az Egyesület működése során, tilos hátrányos megkülönböztetést tenni faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerint.

1/3. Az egyesületbe való belépés és az abból való kilépés önkéntes. A tagsági viszony megszűnik:

 • A tag halálával.

 • Kilépéssel.

 • Törléssel.

 • Kizárással.

 • Az Egyesület megszűnésével.

1/4. A tagsági viszony kilépéssel akkor szűnik meg, amikor az érintett írásban bejelenti az Egyesület Elnökségének kilépési szándékát.

1/5. Azt a tagot, aki 30 napos késedelembe került a tagdíj megfizetésével és az Egyesület Elnökének írásos felszólítása ellenére, a felszólítást követő 30 nap póthatáridő lejártával sem rendezi elmaradását, az Elnök törli az Egyesület tagjai közül. A tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztása akkor eredményezi a tagság megszűnését, ha a tag az írásbeli felszólításban a jogkövetkezményekről tájékoztatva lett.

1/6. Az Egyesület Elnöksége a tagot kizárhatja, amennyiben:

 • A tagsági viszonnyal járó kötelezettségeit nem teljesíti.

 • Az Egyesület céljaival és szabályaival ellentétes tevékenységet fejt ki.

 • Neki felróható módon az egyesület érdekeit egyéb módon súlyosan sértő vagy veszélyeztető magatartást tanúsít.

 • Tevékenysége az Egyesületet rossz színben tünteti fel.

1/7. A törlést vagy kizárást kimondó határozat ellen 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni az Egyesület Elnökénél előterjesztve, de a Közgyűlésnek címezve. A Közgyűlés a következő ülésén bírálja el a fellebbezést, ahol az érintett tag előadhatja védekezését.

1/8. A kizárás fegyelmi eljárás útján történik. A Fegyelmi Szabályzatot a Közgyűlés alkotja meg.
 

1/9. A rendes tagság automatikusan megszűnik, amennyiben a rendes tag már nem rendelkezik saját tulajdonban lévő, az Egyesületnél regisztrált, az Egyesület gondozásába tartozó bármely fajtából élő egyeddel.

 


2/1. Az Egyesület tagja jogosult:

 • Az Egyesület céljai és tevékenységébe tartozó kérdések megvitatását kezdeményezni, a döntésekben szavazati joggal részt venni.

 • A Közgyűlésen indítványt tenni. A tagok legalább 30%-ának indítványára, bármely ügyet fel kell venni a Közgyűlés napirendjére.

 • Az Egyesület szakmai és egyéb rendezvényein részt venni.

 • A minőségi tenyésztési munkát segítő, támogató, védő szakbizottságoktól és csoportoktól szakmai tanácsot kérni és kapni.

 • Az Egyesület adminisztrációjába betekinteni, a tisztségviselőktől felvilágosítást kérni az Egyesületet érintő bármely kérdésről.

 • Önkéntes támogatásokkal, juttatásokkal segíteni az Egyesület tevékenységét, gazdasági feltételeinek biztosítását.

 • Az Egyesület tagja jelöltállítási és szavazati joggal rendelkezik, választhat és választható az Egyesület bármely tisztségére.

2/2. Az Egyesület tagját jogszabályba illetőleg az Etikai kódex előírásaiba nem ütköző vélemény nyilvánításáért hátrány nem érheti.

 

2/3. Az Egyesület tagjának kötelezettségei:

 

 • Az Egyesület szabályzatait, rendelkezéseit és az Elnökség, valamint a Közgyűlés határozatait betartani.

 • Az elvállalt feladatokat végrehajtani, tisztségbe való megválasztása esetén ezt a legjobb tudása szerint ellátni.

 • A vállalt tagsági díjat rendszeresen megfizetni minden év február 15. napjáig, ezzel segítve az Egyesület tevékenységét, gazdasági feltételeinek biztosítását.

 

2/4. Tagsági viszonnyal nem rendelkezők kötelezettségei:

A tagsági jogviszonyt nem létesítő természetes személy azzal a feltétellel fordulhat tenyésztési szolgáltatásért az Egyesülethez, amennyiben megfelel az Egyesület tenyésztési programjában leírtaknak, azokat maradéktalanul betartja. A törzskönyveztetési szolgáltatás igénybevételéhez esetükben is szükséges a tartási hely átvétele, a kennelben található az Egyesület gondozásába tartozó kutyák állományba vétele az Egyesület részéről és a törzskönyveztetni kívánt alom szüleinek regisztráltatása az Egyesület törzskönyvébe. Az Egyesület csak a törzskönyvében szereplő kutyák utódait törzskönyvezi.

 

2/5. Az Egyesület tagjai

 • Alapító tagok

 • Rendes tagok

 • Pártoló tagok

 • Tiszteletbeli tagok

 

2/6. Alapító tagok: az Egyesület alapítói, akik a megalakulásról szóló jegyzőkönyvet aláírták, az alábbiaknak megfeleltek és megfelelnek:

 • Büntetlen előélet.

 • Tagsági viszonyuk nem ütközik jogszabályba, nem tiltották el őket a közügyek gyakorlásától.

 • az Egyesületbe történő belépéssel járó kötelezettségek vállalása.

Esetükben is a III./1/5. pontban foglalt fizetési időhatárok érvényesek illetőleg alapítói tagságuknak megszűnése az egyesületi rendes tag tagságának megszűnésével mindenben azonosak a III./1/3.- 1/8. pontok szerint valamint jogaik is mindenben a rendes tagokéval megegyezők a III./2.1.-2.2. pontok szerint.

 

2/7. Rendes tagok: az Egyesület alapító tagjaihoz időközben csatlakozott, az Elnökség által elfogadott/felvett és a belépési feltételeknek megfelelt természetes vagy jogi személyek, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, akik az Egyesület belépési feltételein túl, megfelelnek a 98/2013.(X.24.) FVM rendelet 7§(2)-ben meghatározottaknak is azaz akik a tenyésztő szervezethez tartozó fajtákban regisztrált egyeddel rendelkeznek.

 

2/8. Pártoló tagok: Az Egyesület pártoló tagjai lehetnek azok a természetes vagy jogi személyek, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, akik nem alapító tagok, nem felelnek meg a 98/2013.(X.24.) FVM rendelet 7§(2)-ben meghatározottaknak azaz akik a tenyésztő szervezethez tartozó fajtákban regisztrált egyeddel nem rendelkeznek, de az Egyesület minden egyéb belépési feltételének megfelelnek. Akik az Egyesület célkitűzéseivel egyet értenek, saját választásuk szerint az Egyesületnek fizikai vagy szakmai vagy erkölcsi támogatást nyújtanak illetőleg vagyoni hozzájárulásukkal vesznek részt az Egyesület működésében, továbbá pártoló tagként való felvételüket írásban kérik és azt az Elnökség elfogadta. A vagyoni hozzájárulás tagdíjfizetési kötelezettséget nem jelent.A pártoló tagokat megilleti az Egyesület munkájában való részvétel és a javaslattétel joga, de szavazati joggal nem rendelkeznek, nem választhatnak és tisztségbe nem választhatók. Pártolói tagságuknak megszűnése az egyesületi rendes tagok tagságának megszűnésével mindenben azonosak a III./1/3.- 1/8. pontok szerint.

 

2/9. Tiszteletbeli tagok: Az Egyesület által felkért személyek. A tiszteletbeli tagot a Ptk.62.§(4) bekezdésének megfelelően az Egyesület tagjai, azaz a Közgyűlés választja meg e tagságra. Felvételükhöz a Közgyűlés 2/3-os elfogadó szavazata szükséges.

A tiszteletbeli tagok nem lehetnek

 • büntetett előéletűek,

 • tagsági viszonyuk nem ütközhet jogszabályba, nem lehetnek eltiltva a közügyek gyakorlásától

ezeken túl felvételükhöz semmilyen más előzetes feltételnek nem kell teljesülnie. Jogosultak az Egyesület tevékenységében, munkájában részt venni, azokat támogatni. Szavazati joggal nem rendelkeznek, nem választhatnak és nem választhatók tisztségbe. Nem kötelesek tagdíjat fizetni. Tagsági viszonyuk kizárólag a tagsági viszony általuk történő megszüntetésének bejelentésével, a tiszteletbeli tagok halálával vagy a tiszteletbeli tagságra való méltatlanná válással szűnik meg

Méltatlanná válás körülményei:

 • Ha a tiszteletbeli tag az Egyesület céljaival és szabályaival ellentétes tevékenységet fejt ki.

 • Neki felróható módon az Egyesület érdekeit egyéb módon súlyosan sértő vagy veszélyeztető magatartást tanúsít.

 • Tevékenysége az Egyesületet rossz színben tünteti fel.

A méltatlanná válást kimondó határozat ellen 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni az Egyesület Elnökénél előterjesztve, de a Közgyűlésnek címezve. A Közgyűlés a következő ülésén bírálja el a fellebbezést, ahol az érintett tag előadhatja védekezését. A Közgyűlés döntésével szemben fellebbezésnek helye nincs. A tag a továbbiakban a Törvényszékhez fordulhat.

 

IV.

TAGDÍJ, BELÉPÉSI DÍJ, SZÖVETSÉGI TAGDÍJ , PÁRTOLÓI TÁMOGATÁS

A tagsági díj tárgyévre szól, és tárgyév február 15.-ig kell befizetni. Egy összegben a teljes évre vonatkozóan esedékes, illetve új belépő tag esetén a belépési nyilatkozatával egyidejűleg esedékes. Amennyiben a tag év közben létesít tagsági viszonyt, adott naptári év egészére köteles tagdíjat fizetni.

A tagdíj mértékét a Közgyűlés állapítja meg, éves rendes közgyűlésén.

Egyszeri belépési díjat fizet az új belépő tag. Egy alkalommal kell fizetni, mértékét az Elnökség állapítja meg az egyéb díjszabásokkal együtt.

 

A szövetségi tagdíjat a kijelölt kinológiai szövetség állapítja meg, melynek összegét az Egyesület hozzáadja éves tagdíjához. A tag szövetségi kártyát kap, mely tárgy évre érvényes szövetségi szolgáltatások igénybevételére jogosítja.

 

Pártolói támogatással azaz vagyoni hozzájárulással vesznek részt az Egyesület működésében a pártoló tagok, mely tagdíjfizetési kötelezettséget nem jelent. A pártolói támogatást tárgyév február 15.-ig bocsájtják az Egyesület rendelkezésére.

 

V.

AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE

 

1/1. Az Egyesület szervei:

 • Közgyűlés

 • Elnökség

 • Felügyelő Bizottság

 • Fegyelmi Bizottság

 • Szakmai Bizottságok és csoportok

 

1/2. Az Egyesület tisztségviselői:

 • Az Egyesület Elnöke

 • A Titkár

 • Elnökségi tag

 • A Gazdasági Titkár

 • A Felügyelő Bizottság Elnöke

 • A Felügyelő Bizottság tagjai

 • Fegyelmi Bizottság Elnöke

 • Fegyelmi Bizottság tagjai

 

2. A Közgyűlés

2/1. A Közgyűlés az Egyesület legfőbb önkormányzati szerve, amelyet a tagok összessége alkot.

2/2. A Közgyűlés ülései zártak, de meghívottak részt vehetnek rajta.

2/3. A Közgyűlés szükség szerint, de évente legalább 1 alkalommal ülésezik. A Közgyűlést az Egyesület Elnöke hívja össze. A meghívónak tartalmaznia kell a Közgyűlés összehívásának időpontját, helyét és a tervezett napirendi pontokat. A meghívókat legkésőbb a Közgyűlést megelőző 10 nappal meg kell küldeni a tagok részére. A meghívók postai küldeményként vagy elektronikus levélben is elküldhetők.

2/4. A Közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a tagok 30%-a írásban, az ok és a cél megjelölésével kéri illetve ha a Felügyelő Bizottság az Elnöknek ezt írásban indítványozza. Ebben az esetben a Közgyűlést az indítvány megérkezésétől számított 30 napon belül kell összehívni.

2/5. A szabályosan összehívott Közgyűlés mindaddig határozatképes, ameddig azon a szavazásra jogosult tagok legalább 50%+1fővel jelen vannak.

2/6. Határozatképtelenség esetén az újból összehívott Közgyűlés (megismételt Közgyűlés) változatlan napirend mellett, a jelenlévő tagok számától függetlenül határozatképes, ha mind az eredeti, mind a megismételt Közgyűlés meghívója ezt a tényt tartalmazza.

2/7. Ha a jogszabály illetőleg a jelen alapszabály másként nem rendelkezik, a Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel - a jelenlévők 50%+1fő - és nyílt szavazással hozza, kivéve a személyi kérdéseket.

2/8. A határozathozatalnál minősített többségi szavazat, azaz a jelenlévő szavazásra jogosultak 2/3-os szótöbbsége szükséges a következő kérdésekben:

 • Az Alapszabály módosításához.

 • Az Egyesület más egyesülettel történő egyesülésének vagy attól elválásának elhatározásához.

 • Az Egyesület tisztségviselőinek megválasztásához vagy visszahívásához.

2/9. A jelenlévő szavazásra jogosultak egyhangú szavazata szükséges az Egyesület jogutód nélküli megszűnésének elhatározásához.

2/10. A Közgyűlést az Egyesület Elnöke vezeti. Távolléte esetén az Elnök által kijelölt és felkért tag, ennek hiányában az az egyesületi tag, akit a jelenlévők e tisztre felkérnek.

2/11. Az Egyesület tagja jogait a Közgyűlésen csak személyesen gyakorolhatja.

2/12. A Közgyűlésen csak befizetett, azaz rendezett tagsági díjjal rendelkezők szavazhatnak.

2/13. A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:

 • Az Alapszabály megállapítása és módosítása.

 • Az éves tagdíj mértékének meghatározása.

 • Az éves költségvetés , végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása.

 • Az Elnökség beszámolójának elfogadása.

 • Az Elnökség és az egyéb tisztségviselők megválasztása, visszahívása, azok lemondásának tudomásul vétele. Az Elnökség visszahívására az Alapszabály IV/3/1 pontjában foglaltak az irányadók: „Az Elnökség tagjai tisztségükből visszahívhatók ha a tagság legalább 30%-a ezt írásban kezdeményezi és a szavazásra jogosult tagok 2/3 -a a visszahívás mellett szavazott. Visszahívást azonban csak azon okokból lehet kezdeményezni bárki által, amely okok az Egyesületből való kizárásra is alapot adhatnak. (Alapszabály III/1/6.-/1/8. ) Visszahívható még az Elnökségből az a tag is, aki e feladatának bizonyíthatóan nem felel meg.”

 • Az egyesület szervei által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat megsemmisítése iránt bármely tag - a különleges jogállású tag csak érintettsége esetén -, a határozat tudomására jutásától számított 30 napos jogvesztő határidőben pert indíthat. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik.

 • Az Egyesület célja és tevékenységi körébe tartozó feladatok meghatározása.

 • Döntés kizárás illetve vitás tagfelvételek ügyében.

 • Az Egyesület más egyesülettel történő egyesülésének kimondása.

 • Az Egyesület megszűnésének kimondása.

 • Döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket a jelen Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, vagy ha az Elnökség bármely kérdésben a Közgyűlés döntését kéri.

2/14. A Közgyűlés az Egyesület számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásáról, a Felügyelő Bizottság írásbeli véleménye alapján jogosult dönteni illetve ha a beszámolót a Felügyelő Bizottság Elnöke elfogadásaként aláírta.

2/15. A Közgyűlés határozatait az érintettekkel a határozat meghozatalát követő 15 napon belül, ha az érintett a Közgyűlésen nincs jelen, írásban közli. Az Egyesület honlapján illetve hírlevélben kell nyilvánosságra hozni mindazon közgyűlési döntéseket, amelyeknek nyilvánosságra hozatalát jogszabály előírja.

2/16. A Közgyűlés tanácskozásairól jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet az Elnök, távolléte esetén a Közgyűlés levezető elnöke, a jegyzőkönyvvezető, valamint a taggyűlésen részt vett 2 tag hitelesít.

2/17. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Közgyűlés helyét, idejét, a megjelent tagok számát, a határozatképesség tényét, a végleges napirendet, a tárgyalt ügyek, indítványok összefoglalását, a hozott határozatokat szó szerint, beleértve a döntés hatályára vonatkozó rendelkezéseket is és a szavazás eredményére vonatkozóan a döntéseket támogatók ellenzők és tartózkodók számát. A jegyzőkönyvhöz a jelenléti ív egy eredeti példányát mellékelni kell. A hozott határozatokat évenként sorszámozva kell nyilvántartani a Határozatok Könyvében. A határozat nyilvántartásából ki kell derüljön a Közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya.

2/18. Az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba az Egyesület székhelyén, előre jelzett és egyeztetett időpontban bármely tag betekinthet. A betekintés tényleges biztosításáról az Egyesület Elnöke gondoskodik a kérelem érkezésétől számított 15 napon belül. Bármely érdeklődő tag a reá vonatkozó iratokról, továbbá a jelen szabályzat szerint kötelezően közzéteendő iratokról, határozatokról saját költségén másolatot készíttethet. A betekintőkről a hely és az időpont megjelölésével, valamint a betekintő aláírásával, nyilvántartást kell vezetni. A másolatkészítés helyét, tényét, idejét valamint a másolatot kérő személyét és aláírását az eredeti okirat hátlapjára fel kell vezetni.

2/19. Határozathozatal Közgyűlés tartása nélkül

Az évi rendes Közgyűlésen túl lehetőség van arra, hogy egy adott kérdésben az Egyesület tagsága határozatot hozzon Közgyűlés megtartása nélkül. Az Egyesület Elnöksége a tervezetnek a tagoknak történő megküldésével kezdeményezheti a nyílt szavazással azonos határozathozatalt oly módon, hogy megküldi a határozat tervezetét. A tagoknak 8 nap áll rendelkezésre, hogy szavazatukat megküldjék az Elnökségnek. A Közgyűlés tartása nélküli döntéshozatal akkor eredményes, ha az Elnökség részére a határozathozatal időpontjában az érvényes szavazati joggal rendelkező taglétszám 50% plusz 1 fő megküldi szavazatát. Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, a Közgyűlés ülését az Elnöknek össze kell hívnia. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő 3 napon belül az Elnökség megállapítja a szavazás eredményét és azt további 3 napon belül közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja. Személyi kérdésben csak Közgyűlésen lehet határozatot hozni.

 

3. Az Elnökség

3/1. Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve az Elnökség, amely 3 főből áll. Az Elnök, a Titkár és egy elnökségi tag alkotja. Az Elnökséget a Közgyűlés titkos szavazással 5 évre választja meg a Közgyűlésen jelenlévő tagok támogató szavazatával, 2/3-os többséggel az első fordulóban, amennyiben nincs meg a 2/3-os többség, a második fordulóban 50%+1fő szavazattal.

Az Elnökség tagjai tisztségükből visszahívhatók ha a tagság legalább 30%-a ezt írásban kezdeményezi. A kérelem benyújtásától számított 30 napon belül az Elnök köteles összehívni a Közgyűlést. A visszahívás érvényes ha a Közgyűlés titkos szavazásával, az érvényes szavazati joggal rendelkező taglétszám 2/3 -os többségével a visszahívás mellett szavazott. Visszahívást azonban csak azon okokból lehet kezdeményezni bárki által, amely okok az Egyesületből való kizárásra is alapot adhatnak. (Alapszabály III/1/6.-/1/8. ) Visszahívható még az Elnökségből az a tag is, aki e feladatának bizonyíthatóan nem felel meg.

Feladatának bizonyíthatóan nem felel meg az Elnökség tagja, amennyiben bizonyíthatóan feladatait nem végzi, az elnökségi üléseken semmilyen formában nem vesz részt, a döntéshozásban nem működik közre, ha akadályoztatásának okát és időtartamát az Elnökséggel nem közli.

A visszahívást kimondó határozat ellen 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni az Egyesület Elnökénél előterjesztve, de a Közgyűlésnek címezve. A Közgyűlés a következő ülésén bírálja el a fellebbezést, ahol az érintett tag előadhatja védekezését. A Közgyűlés döntésével szemben fellebbezésnek helye nincs. A tag a továbbiakban a Törvényszékhez fordulhat.

 

3/2. Az elnökség tagja az a tag lehet aki:

 • legalább korlátozottan cselekvőképes kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta

 • a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva

 • magyar állampolgár, vagy

 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy

 • -a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt, vagy letelepedett jogállású, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

3/3. Az Elnökséget igény szerint, de legalább évente 1 alkalommal hívja össze az Elnök. Az Elnökség az ügyrendjét maga határozza meg. Az Elnökség ülései nyilvánosak. A meghívónak tartalmaznia kell az Elnökségi ülés összehívásának időpontját, helyét és a tervezett napirendi pontokat. A meghívókat legkésőbb az ülést megelőző 10 nappal meg kell küldeni a tagok részére. A meghívók postai küldeményként vagy elektronikus levélben is elküldhetők.

3/4. Az ülések oly módon is megtarthatóak, hogy a résztvevők technikai eszközök igénybevételével ellenőrizhetően, azonosíthatóan ugyanazon időben egymással kapcsolatban állnak és részt vesznek a tanácskozás, a döntéshozatal minden mozzanatában.

3/5. Az Elnökség akkor határozatképes, ha legalább 2 tagja jelen van, ebben az esetben egyhangú döntést kell hozni. Szótöbbséges határozat meghozatalára csak akkor kerülhet sor, ha az Elnökség mind három tagja jelen van. Minden elnökségi tagnak 1 szavazata van.

3/6. Az elnökségi ülések jegyzőkönyvezésére, határozatainak közzétételére, nyilvántartásba vételére és megőrzésére a Közgyűlésnél leírtak vonatkoznak.

3/7. Az Elnökség működésével kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintésre értelemszerűen vonatkoznak a IV/2/18. pontban írottak.

3/8. Az Egyesülethez és Elnökséghez érkezett illetőleg az Egyesület működése során keletkezett és egyéb iratokat iktatni kell, az Iktatókönyvben fel kell tüntetni az irat sorszámát, érkezés/kiadás dátumát, az irat tárgyát, esetlegesen az ügyintézési határidőt illetve a teendő intézkedést. Az Iktatókönyvet az Egyesület székhelyén az iratokkal együtt kell őrizni.

3/9. Az Elnökség hatásköre:

 • Összehangolja és irányítja az Egyesület munkáját.

 • Gondoskodik a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról.

 • Dönt az Egyesületbe való belépési kérelmek elfogadásáról.

 • Az Egyesület nevében, az Egyesület céljait, tevékenységét és működését érintő kérdésekben állásfoglalást ad ki.

 • Az Egyesület céljaira és működési költségeinek fedezésére pályázatokat nyújt be és egyéb módokon is törekszik növelni az Egyesület bevételeit.

 • Az egyesületi célok megvalósítása érdekében munka és szakbizottságokat és csoportokat hozhat létre tagokból és más külső személyekből.

 • Éves beszámolót és költségvetést terjeszt a Közgyűlés elé.

 • Elkészíti az Egyesület éves programját.

 

3/10. Az Elnök

Az Egyesület Elnökét az Elnökség maga választja tagjai közül titkos szavazással, 5 évre. Az Elnök korlátlanul újraválasztható.

 

Az Elnök hatásköre:

 • Az Egyesület tevékenységének irányítása.

 • Az Egyesület éves beszámolójának elkészítése.

 • Az Egyesületbe történő belépési kérelmek elbírálása az Elnökség többi tagjával közösen.

 • Az Egyesületből kizárás ügyeiben javaslattétel.

 • Javaslattétel a Közgyűlésnek a különböző tisztségviselők személyére vonatkozóan.

 • A Közgyűlés összehívása és vezetése.

 • Döntés minden olyan ügyben, amelyet az Alapszabály nem sorolt a Közgyűlés hatáskörébe.

 • Az Egyesület tagjainak érdekképviselete.

 • Az Egyesület képviselete harmadik személyek felé, bíróságok és hatóságok előtt.

 • Az Egyesület Elnöke feladatai ellátása során az Egyesület nevében jár el, az Egyesületet minden korlátozás nélkül, önállóan - egyedül - képviseli, képviselheti, őt önálló aláírási jog illeti meg.

 • A bankszámla fölött az Elnöknek önálló rendelkezési joga van.

 • Az Egyesület iratanyagának iktatása. Az Iktatókönyvben fel kell tüntetni az irat sorszámát, érkezés/kiadás dátumát, az irat tárgyát, esetlegesen az ügyintézési határidőt és a teendő intézkedést. Az Iktatókönyvet az Egyesület székhelyén az iratokkal együtt kell őrizni.

 

3/11. A Titkár

Az Egyesület Titkárát az Elnökség maga választja tagjai közül titkos szavazással, 5 évre. A Titkár korlátlanul újraválasztható.

A Titkár hatásköre:

 • Folyamatosan intézi az Egyesület azon ügyeit, amellyel az Elnök megbízza.

 • Szükség szerint helyettesíti az Egyesület Elnökét.

 • Az Egyesület szervei munkájának segítése, döntéseinek adminisztratív előkészítésével.

 • Közreműködik a Közgyűlés és az Elnökség üléseinek előkészítésében és az általuk hozott döntések végrehajtásában.

 • Feladata az Egyesület iratanyagának - jegyzőkönyvek, közlemények, levelezések, kérelmek, beadványok, jelzések, stb. - kezelése, összerendezése, az összerendezett iratanyag Elnökhöz való továbbítása.

 • Nyilvántartást vezet a Közgyűlés és az Elnökség határozatairól és iratairól. A nyilvántartásra a jelen Alapszabály IV/2/17. pontjában leírtak vonatkoznak.

 • A tagnyilvántartás vezetése.

 

3/12. Az elnökségi tag

Az elnökségi tagot az Elnökség maga választja tagjai közül 5 évre, titkos szavazással. Az elnökségi tag korlátlanul újraválasztható.

Az elnökségi tag hatásköre:

 • Segíti az Elnökség munkáját.

 • Szavazatával részt vesz az Elnökség döntéseiben.

 • Elvégzi, illetve folyamatosan intézi azokat a feladatokat, amelyekkel az Elnök megbízza.

 • Együttműködve a Titkárral, segíti annak munkáját.

 • Részt vesz a Közgyűlés és az Elnökség üléseinek előkészítésében.

 • Kialakítja az Egyesület információs rendszerét, ellátja a hírlevéllel kapcsolatos teendőket, felügyeli az Egyesület honlapjának naprakész állapotát.

 

4. A Gazdasági Titkár

A Gazdasági Titkárt a Közgyűlés 5 évre választja a tagok közül titkos szavazással, 2/3-os többséggel az első fordulóban, 50%+1fő szavazattal a második fordulóban, ha szükséges. A Gazdasági Titkár korlátlanul újraválasztható. Abban az esetben, ha a tagok között erre a feladatra nincs megfelelő jártasságú illetve képzettségű személy, úgy a Gazdasági Titkár megbízási viszonyban is állhat az Egyesülettel. Ebben az esetben az Elnökség dönt a megbízott személyéről és bízza mega feladat kör ellátásával.

 

A Gazdasági Titkár hatásköre:

 • Az Egyesület költségvetésének és éves gazdasági beszámolójának elkészítése.

 • Az Egyesület gazdasági ügyeinek intézése, gazdálkodásának vezetése az Elnökség irányítása szerint.

 • Számviteli feladatok elvégzése.

 • Tagdíj befizetések nyilvántartása.

 • Könyvelő alkalmazása esetén szoros együttműködés a könyvelővel.

Az Egyesület a számviteli feladatok és a gazdasági ügyek elvégzésére könyvelőt is alkalmazhat.

Az alkalmazottak személyéről és felvételéről az Elnökség dönt.

 

5. A Felügyelő Bizottság

 

5/1. A Felügyelő Bizottság Elnökét és 2 tagját a Közgyűlés 5 évre választja a tagok közül. A Felügyelő Bizottság tagjai korlátlanul újraválaszthatók. Megválasztásuk titkos szavazással történik, az Elnökség megválasztására vonatkozó szabályok szerint. Visszahívásukra is az Elnökségre megállapított szabályok vonatkoznak.

5/2. Nem lehet a Felügyelő Bizottság Elnöke és tagja az a személy aki, vagy akinek hozzátartozója az Egyesülettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban áll, kivéve, ha jogszabály másképp nem rendelkezik.

5/3. Kizárólag a Közgyűlésnek van alárendelve. Felügyeli a legfőbb szerv döntéseinek végrehajtását, ellenőrzi az Egyesület működését és gazdálkodását, vagyonának használatát, hasznosítását.

5/4. Munkájáról a Közgyűlésnek - az Elnökség éves beszámolóját követően - évente köteles beszámolni.

5/5. A Felügyelő Bizottság amennyiben egyik tagja sem rendelkezik számviteli - közgazdasági végzettséggel, úgy az ellenőrzési tevékenységhez az éves költségvetés adott előirányzatán belül, igény szerint külső szakértőt vehet igénybe.

5/6. Betekinthet az Egyesület irataiba, azokat megvizsgálhatja, tartalmuk megőrzéséért felelősséggel tartozik.

5/7. A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább évi 1 alkalommal ülést tart. Az ülést a Felügyelő Bizottság Elnöke hívja össze. A meghívónak tartalmaznia kell a Felügyelő Bizottság összehívásának időpontját, helyét és a tervezett napirendi pontokat. Az Elnök a meghívóhoz köteles mellékelni mindazon írásos anyagokat, előterjesztéseket, jelentéseket, kommentárokat, amelyek az érdemi tárgyaláshoz, a jobb megértéshez szükségesek. A meghívókat legkésőbb a Felügyelő Bizottsági ülést megelőző 10 nappal meg kell küldeni a tagok részére. A meghívók elektronikus levélben is elküldhetők. A mellékletek a meghívótól eltérő időben, külön is kézbesíthetők, illetve az FB ülésén is átadhatók, amennyiben az FB Elnöke ezt indokoltnak tartja.

5/8. A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha arra valamennyi tagját szabályszerűen meghívták és az ülésen legalább 2 tag megjelent. Ebben az esetben egyhangú döntést kell hozni. Megjelentnek kell tekinteni azokat a tagokat, akik elektronikus hírközlő eszköz segítségével, az Ügyrendben meghatározott feltételek betartása mellett vesznek részt az ülésen.

A Bizottság határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbséggel meghozott szavazatával hozza. Szótöbbséges határozat meghozatalára csak akkor kerülhet sor, ha a Felügyelő Bizottság mind három tagja jelen van. Minden felügyelő bizottsági tagnak 1 szavazata van. A Felügyelő Bizottság üléséről a Bizottság Elnöke vagy az általa megbízott tag jegyzőkönyvet vezet.

5/9. A Felügyelő Bizottság hatásköre

5/9/1. A Bizottság jogosult:

 • Célvizsgálatot folytatni, ha az egyesületi célok megvalósítását illetve a pénzügyi, gazdálkodási tevékenység szabályszerűségét veszélyeztetve látja.

 • Az Egyesület ügyeiről illetve a vezető tisztségviselőktől jelentést kérni.

 • Az Egyesület üzleti könyveibe, irataiba betekinteni illetve a pénzkezelés és utalványozás rendjét megvizsgálni.

5/9/2. A Bizottság köteles:

 • Szervezeti és ügyrendjét maga meghatározni.

 • Az Egyesület működését, gazdálkodását, az ügyek teljes körét átfogóan ellenőrizni, így különösen az elnökségi döntések összhangját az Alapszabályban meghatározott célokkal.

 • Az Elnökséget vagy a Közgyűlést tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:

 1. Az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény, mulasztás történt, amelynek megszűntetése vagy elhárítása, illetve enyhítése az Elnökség vagy a Közgyűlés, mint intézkedésre jogosult szerv, döntését teszi szükségessé.

 2. A vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

5/10. Az Egyesület intézkedésre jogosult szervét - Elnökség illetve Közgyűlés - a Felügyelő Bizottság indítványára annak megtételétől számított 30 napon belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte után a Felügyelő Bizottság jogosult az összehívásra.

5/11. Ha az arra jogosult a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

5/12. A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnik:

 • A tisztségből való visszahívással.

 • A megbízatás lejártával.

 • A megbízatásról való lemondással.

 • A tag halálával.

 • A szabályozott kizáró ok bekövetkeztével.

 

V.

A FEGYELMI BIZOTTSÁG

 

1. A Fegyelmi Bizottság Elnökét és tagjait az Egyesület Elnöke jelöli az Egyesület tagjai közül és a Közgyűlés választja meg titkos szavazással, 2/3-os többséggel az első fordulóban, 50%+1fő szavazattal a második fordul óban, ha szükséges, 5 év időtartamra. Visszahívásukra az Elnökségre megállapított szabályok vonatkoznak. Tagjai a Bizottság Elnökéből és 2 tagból áll.

2. A Fegyelmi bizottság jár el az Elnök, az Elnökségi tagok, a Felügyelő és Fegyelmi Bizottságok elnökei és tagjai és a szakbizottságok elnökei és tagjai első fokú fegyelmi ügyeiben.

3. A Fegyelmi Bizottság jár el bármely, egyesületi tag által kezdeményezett fegyelmi ügyben, az Egyesület egy másik tagjának kötelezettség szegésével kapcsolatos bejelentés nyomán.

4. A Fegyelmi Bizottság döntésével szemben az érintett tag a Közgyűlésnél fellebbezhet, ahol joga van előadni védekezését.

5. A Közgyűlés döntésével szemben fellebbezésnek helye nincs. A tag a továbbiakban a Törvényszékhez fordulhat.

6. A Fegyelmi Bizottság Elnökének fegyelmi tárgyalásakor, ha a tagok között jogvégzett személy nincsen, külső jogi szakértőt lehet igénybe venni.

 

VI.

A SZAKMAI BIZOTTSÁGOK ÉS CSOPORTOK

 

1. Az Elnökség szükség szerint szakmai bizottságokat és csoportokat hozhat létre.

2. A szakmai bizottságok és csoportok létrehozásának célja a szakmai munka elősegítése. A szakmai bizottságok és csoportok lehetnek állandóak vagy ideiglenesek.

3. Állandó szakmai bizottságok és csoportok:

 • Tenyésztési és Törzskönyvezési Bizottság

 • Tenyésztés Tanács

 • Bírói Kör

 • Egészségügyi Csoport

 • Munka Csoport

 • Kozmetikai Csoport

4. A szakmai bizottságok és csoportok ügyrendjüket saját maguk készítik el, amelyet az Elnökség hagy jóvá.

5. A szakmai bizottságok vezetői és tagjai megbízási viszonyban állnak az Egyesülettel. A szakmai bizottságok és csoportok személyi kérdéseiről az Elnökség dönt, a megbízást az Elnök adja ki.

 

VII.

AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA

 

1. Az Egyesület gazdálkodása nem nyereségérdekelt, a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, az Alapszabályban meghatározott tevékenységére, céljainak megvalósítására fordítja. Vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

2. Az Egyesület naptári évre szóló költségvetéssel gazdálkodik, amelyet az Elnökség minden év március 1-ig terjeszt a Közgyűlés elé. A megelőző év tevékenységéről az Alapszabályban meghatározott tisztségviselők legkésőbb a tárgyévet követő március 1. napjáig összehívott Közgyűlésen kötelesek beszámolni. Az Egyesület a beszámolókat a hatályos jogszabályokban és jelen Alapszabályban írtak szerint nyilvánosságra hozza.

3. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj befizetésén túl az Egyesület tartozásaiért nem felelnek. Az Egyesület vagyona elsősorban a tagok által fizetett díjakból, jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek és magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból képződik. Az Egyesület célja megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében, gazdasági – vállalkozási tevékenységet is folytathat.

4. Az Egyesület bevételei:

 • A tagdíjak, amelyeket az Egyesület tagjai minden tárgyév február 15. napjáig illetve új belépők esetén az Egyesületbe való belépési eljárás alkalmával tartoznak befizetni az Egyesület pénztárába.

 • Belépési díjak

 • Elnyert pályázatokból származó bevételek.

 • Vállalkozási tevékenységből származó bevételek.

 • Magán és jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek felajánlásaiból származó bevételek.

 • Egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevételek.

 • Az Egyesület eszközeinek befektetéséből származó bevételek.

 • Egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevételek.

5. Az Egyesület kiadásai (költségei) csak céljai megvalósításával függhetnek össze.

6. Az Egyesület bevételeinek – kiadásainak tartamát, elszámolásuk módját, a gazdálkodásra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok figyelembe vételével kell meghatározni.

7. Az Egyesület tisztségviselői feladataikat társadalmi munkában látják el, készkiadásaik megtérítésére azonban igényt tarthatnak.

8. A bankszámla felett az Elnök egyedül, illetve a Titkár és a Gazdasági Titkár együttesen rendelkezhet. Az Elnököt kivéve minden esetben 2 megbízott személy aláírása szükséges. Ugyan ez vonatkozik az utalványozási jogkörre is.

 

VIII.

BESZÁMOLÁSI SZABÁLYOK

 

1. Az Egyesület éves pénzügyi tervét és az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló beszámolót az Elnökség – a számvitelről szóló és egyéb hatályos jogszabályokban előírt tartalommal és időben – köteles a Közgyűlés elé terjeszteni. A beszámoló tervezetét írásban és oly időpontban kell elkészíteni, hogy azt a Közgyűlés bármely tagja a Közgyűlés ülése előtt 8 nappal megtekinthesse.

2. Az Egyesület Elnöksége köteles éves beszámolót készíteni. A beszámolónak tartalmaznia kell:

 • A számviteli beszámolót.

 • A költségvetési támogatás felhasználását.

 • A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást.

 • A cél szerinti juttatások kimutatását.

 • Az Elnökség tagjainak és a tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékét illetve összegét.

3. Az Egyesület éves pénzügyi tervébe, beszámolójába bárki betekinthet illetőleg abból saját költségére másolatot készíttethet. A betekintés, másolatkészítés lehetőségeit illetően a jelen Alapszabály IV.2/18. pontjában írottak az irányadók. Az Egyesület az éves beszámolót a tárgyévet követő év június 30 - ig. saját honlapján nyilvánosságra hozza.

 

IX.

AZ EGYESÜLET JEGYZÉSE

1. Az Egyesületet az Egyesület Elnöke jogosult jegyezni.

 

X.

AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE

 

1. Az Egyesület megszűnik feloszlással, feloszlatással illetőleg megszűnésének megállapításával.

2. Az Egyesület megszűnése esetén, - a hitelezők kielégítése után - a megmaradt vagyont a spániel fajtamentési célra létrejött egyesületnek kell átadni.

 

XI.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

1. Az Alapszabály által nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Civil törvény, az Állattenyésztési törvény és a Fajtatiszta ebek tenyésztéséről kiadott miniszteri rendelet, továbbá a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló jogszabályok rendelkezései az irányadók.

 

A Magyar Spániel és Vízikutya Klub Tenyésztő Szervezet 2014. május 02.- án megtartott Közgyűlése az Alapszabályzatot jelen formában elfogadta.

 

Budapest, 2014. május 02.